emocje

# Emocje mają w garści Ciebie, czy odwrotnie ?

Wprawdzie już wiele lat minęło od mojej lektury „Inteligencja Emocjonalna” Daniela Golemana, ale im więcej rozglądam się dookoła, szczególnie w obecnej sytuacji na świecie, tym bardziej myślę, że jest ona aktualna jak nigdy
Książka jest skierowana do każdego, ale opisane w niej kwestie są jak najbardziej adekwatne do zastosowania przez Menadżerki w korporacjach i na co dzień. Inspirująca lektura, i, co najważniejsze, porządkująca myślenie o o sobie i innych, a także wskazująca co jest potrzebne by móc być spokojnym, zrównoważonym,  łątwiej zarządzać sobą, a przez to relacjami z innymi bez względu na szczebel zarządzania. W książce są odpowiedzi między innymi odnośnie do : Po co nam emocje i jaki jest wpływ ewolucji mózgu na to jak dzisiaj reagujemy, o menedżerze emocji.

Na Inteligencję Emocjonalną składają się 3 rodzaje kompetencji :

I. Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

Samoświadomość : umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, czyli świadomość emocjonalna.

Samoocena : poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń; umiejętność doświadczania własnej osoby niezależnie od sądów innych ludzi.

Samokontrola lub Samoregulacja : zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych; umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania własnych emocji zgodnie z samym sobą, z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami.

II. Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

Empatia : umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych, uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości wyznawanych przez innych, czyli rozumienie innych, wrażliwość na odczucia innych; postawa nastawiona na pomaganie i wspieranie innych osób; zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych.

Asertywność : posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie, otwarte wyrażanie emocjipostaw oraz wyznawanych wartości w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób; zdolność obrony własnych praw w sytuacjach społecznych w bez naruszania praw innych osób do ich obrony.

Perswazja : umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji, czyli wpływania na innych; umiejętność pozyskiwania innych na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów.

Przywództwo : zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników.

Współpraca : zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

III Kompetencje działania – (nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

Motywacja : własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.

Zdolności adaptacyjne : umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi; zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolność działania i podejmowania decyzji pod wpływem stresu.

Sumienność : zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonywanie; umiejętność czerpania zadowolenia z wykonywanych obowiązków; konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami.

Zrób sobie test, jak to jest u Ciebie. Na interesujący Cię rodzaj kompetencji odpowiedż sobie na pytanie : Na ile dzisiaj wykazuje realizuję w praktyce tej kompetencji IE w skali od 0 do 3, gdzie dla
0- nie
1 – tak, ale w niewielkim stopniu
2 – tak, ale nie do końca
3 – tak, zupełnie

Przeanalizuj swoje wyniki i zastanów się, które elementy poszczególnych kompetencji wymagają pracy. Postanów, czy i jak się nimi zajmiesz, aby „mieć swoje emocje w garści. Książka, zbadanie siebie i praca ze sobą w oparciu i coaching,  zmieniły moją perspektywę in plus. Mam nadzieję, że tak też może zadziać się u Ciebie.

Scroll to Top